ราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสีเขียว


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว

ข่าวกิจกรรม         

module.post.latest

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสีเขียว   

 

มหาวิทยาลัยสีเขียว คืออะไร?

       Green Campus หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณการอนุรักษ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการทำงาน การเรียนการสอนในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนของชาติ  

 

       การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก (UI Green Metric World University Ranking ) อันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI)  การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่มหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจเพราะนั่นหมายถึงความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้ เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

มหาวิทยาลัยสีเขียว  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม

 

 

นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 

ข้อความจากผู้บริหาร

ความมุ่งหวังเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ  มหาวิทยาลัยสีเขียว ก้าวสู่การเป็น Smart University 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

อ่านเพิ่มเติม

 

แนวคิดและภาพรวมการดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

 

แผนแม่บทมหาวิทยาลัยสีเขียว

แนวทางการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดเป็นนโยบายเชิงรุก แผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อการดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมิน

แบ่งการประเมินเป็น 6 ด้าน

1.สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI) ( 15%)

       ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งมหาวิทยาลัยและโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ตัวบ่งชี้นี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรได้รับการเรียกว่า Green Campus หรือไม่ มีจุดมุ่งหมายคือการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

ตัวบ่งชี้ในการให้คะแนนคือ

 1. อัตราส่วนพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่รวม
 2. พื้นที่ในวิทยาเขตที่ปกคลุมไปด้วยป่า
 3. พื้นที่ในวิทยาเขตที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์
 4. พื้นที่ในมหาวิทยาลัยสำหรับการดูดซับน้ำ
 5. พื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขตทั้งหมด
 6. งบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน

2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) ( 21%)

       ชี้ให้เห็นถึงความใส่ใจของมหาวิทยาลัยในการใช้พลังงานและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการจัดอันดับนี้ เช่นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  นโยบายการใช้พลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  โครงการอนุรักษ์พลังงานอาคารสีเขียว  การปรับตัวและการลดภาวะโลกร้อน  นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ด้วยตัวบ่งชี้นี้มหาวิทยาลัยจะต้องเพิ่มความพยายามในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร

ตัวบ่งชี้ในการให้คะแนนคือ

 1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบประหยัดพลังงาน
 2. การใช้งานอาคารอัจฉริยะ
 3. จำนวนแหล่งพลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย
 4. การใช้ไฟฟ้าโดยรวมหารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขตทั้งหมด (kWh ต่อคน)
 5. อัตราส่วนพลังงานทดแทนที่ผลิตต่อการใช้พลังงาน
 6. องค์ประกอบของการใช้อาคารสีเขียวสะท้อนให้เห็นในนโยบายการก่อสร้างและการปรับปรุงทั้งหมด
 7. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 8. อัตราส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นต์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

3. ของเสีย (WS) ( 18%)

       กิจกรรมการบำบัดของเสียและการรีไซเคิลเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน กิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจะทำให้เกิดขยะจำนวนมาก  ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำบัดของเสียควรอยู่ในความสนใจของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการรีไซเคิลขยะเป็นพิษ การรีไซเคิลขยะมูลฝอย การกำจัดขยะมูลฝอย นโยบายการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ตัวบ่งชี้ในการให้คะแนนคือ

 1. โครงการรีไซเคิลขยะของมหาวิทยาลัย
 2. โครงการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย
 3. การบำบัดของเสียอินทรีย์
 4. การบำบัดของเสียอนินทรีย์
 5. การจัดการขยะมูลฝอย
 6. การบำบัดในระบบระบายน้ำทิ้ง

4. น้ำ (WR) ( 10%)

       การใช้น้ำในมหาวิทยาลัยเป็นอีกตัวบ่งชี้ที่สำคัญในด้าน Green metric จุดมุ่งหมายคือมหาวิทยาลัยสามารถลดการใช้น้ำ  เพิ่มกิจกรรมอนุรักษ์และโครงการอนุรักษ์น้ำ  การใช้น้ำประปารู้คุณค่า

ตัวบ่งชี้ในการให้คะแนนคือ

 1. การใช้กิจกรรมการอนุรักษ์น้ำ
 2. การนำกิจกรรมการรีไซเคิลน้ำไปใช้
 3. การใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ (น้ำประปา ห้องน้ำ ฯลฯ )
 4. ปริมาณการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว

5. การขนส่ง (TR) ( 18%)

       ระบบการขนส่งมีบทบาทสำคัญในการปล่อยคาร์บอนและมลพิษในมหาวิทยาลัย นโยบายการขนส่งเพื่อจำกัดจำนวนยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย การใช้รถสาธารณะประจำทางและรถจักรยานในมหาวิทยาลัยจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น นโยบายการเดินเท้าจะส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเดินไปรอบ ๆ มหาวิทยาลัยและหลีกเลี่ยงการใช้รถส่วนตัว การใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบริเวณมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ในการให้คะแนนคือ

 1. อัตราส่วนของยานพาหนะทั้งหมด (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) หารด้วยจำนวนประชากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
 2. บริการรถรับส่ง
 3. นโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Zero Emission Vehicles - ZEV) ในมหาวิทยาลัย
 4. อัตราส่วนของ Zero Emission Vehicles (ZEV) หารด้วยจำนวนประชากรในวิทยาเขตทั้งหมด
 5. อัตราส่วนพื้นที่จอดรถกับพื้นที่ส่วนกลาง
 6. โครงการการขนส่งที่ออกแบบมาเพื่อ จำกัด หรือลดพื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
 7. จำนวนโครงการขนส่งเพื่อลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย
 8. นโยบายเส้นทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัย

 6. การศึกษาและการวิจัย (ED) ( 18%)

เกณฑ์นี้มีคะแนนรวม 18% เกณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความห่วงใยในยุคใหม่ด้วยประเด็นเรื่องความยั่งยืน

ตัวบ่งชี้ในการให้คะแนนคือ

 1. อัตราส่วนของหลักสูตรความยั่งยืนต่อหลักสูตร / วิชาทั้งหมด
 2. อัตราส่วนของทุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเงินทุนวิจัยทั้งหมด
 3. จำนวนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเผยแพร่
 4. จำนวนกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 5. จำนวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 6. การดำรงอยู่ของเว็บไซต์ที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
 7. การมีอยู่ของรายงานความยั่งยืนที่เผยแพร่