ราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสีเขียว


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียว

เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสีเขียว

 

 

อ่านเพิ่มเติม

นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

ข้อความจากผู้บริหาร

 

อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดและภาพรวมการดำเนินงาน

 

อ่านเพิ่มเติม

แผนแม่บทมหาวิทยาลัยสีเขียว

 

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการทรัพยากร

 
 

ความรู้ สู่ความยั่งยืน

 มหาวิทยาลัยสีเขียว คืออะไร?
 
สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI) 

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC) 

ของเสีย (WS) 

น้ำ (WR) 

การขนส่ง (TR) 

การศึกษาและการวิจัย (ED)